Algemene Voorwaarden Blauwe Kers Hockeytoernooien 

 

Organisatie 

Blauwe Kers Hockeytoernooien worden georganiseerd door de Commissie Blauwe Kers Hockeytoernooien binnen de Vereniging “Hockeyclub Mierlo” te Mierlo. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 40237623.  

 

Artikel 1 

Definities 

 • Het Toernooi
  Alle toernooien van Blauwe Kers Hockeytoernooien, in 2023, vallen onder de benaming Het Toernooi in de Algemene Voorwaarden.
  Hieronder vallen: 
 • O18-Jeugd Toernooi (te noemen Blauwe Kers O18 Toernooi 2023) 
 • O16-Jeugd Toernooi (te noemen Blauwe Kers O16 Toernooi 2023) 
 • O14-Jeugd Toernooi (te noemen Blauwe Kers O14 Toernooi 2023)  
 • O12-Jeugd Toernooi (te noemen Blauwe Kers O12 Toernooi 2023) 

Daarnaast is Het Toernooi ook voor toekomstige jaren zolang het evenement georganiseerd blijft worden door dezelfde partij, genaamd: Commissie Blauwe Kers Hockeytoernooien binnen de Vereniging ‘Hockeyclub Mierlo’ te Mierlo.  

 • Toernooiorganisatie
  Commissieleden van de Commissie Blauwe Kers Hockeytoernooien of aangestelde verantwoordelijken namens de commissie.  
 • Locatie
  De afgesloten locatie waar het toernooi zal plaatsvinden op de data van het toernooi. De fysieke locatie zal Sportpark ’t Oudven in Mierlo zijn. Hieronder valt ook het opbouwen en afbreken van de locatie. De data zijn van 30 Juni 2023 t/m 2 Juli 2023.  
 • Team
  Een team bestaat uit minstens 12 deelnemers en maximaal 19 deelnemers. Een team bestaat uit minimaal 11 spelers en 1 teambegeleider of maximaal 16 spelers en 3 teambegeleiders. De toernooiorganisatie kan hier in speciale gevallen van afwijken buiten de Algemene Voorwaarden om.  
 • Contactpersoon
  Het contact voor Blauwe Kers Hockeytoernooien die namens de deelnemers het team in schrijft of het contact voor het team onderhoud met de toernooiorganisatie.  
 • Deelnemer
  Iedere persoon onderdeel van een team. Hieronder vallen Spelers en Teambegeleiders. 
 • Bezoeker
  Iedere persoon die zich bevindt op de locatie gedurende het toernooi.  

 

 

Artikel 2
Wijzigingen 

 1. De Algemene voorwaarden kunnen op ieder moment gewijzigd worden door de toernooiorganisatie op ieder moment. De wijzigingen in de algemene voorwaarden dienen doorgegeven te woorden aan de contactpersoon via email. Hierin zal duidelijk vermeld moeten worden wat de wijzigingen zijn.  

 

 

Artikel 3 

Inschrijving 

 1. Deelname aan het toernooi is alleen mogelijk na acceptatie van de Algemene Voorwaarden door het team en zijn begeleider(s). 
 2. Inschrijving tot deelname toernooi is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website www.blauwekers.nl 
 3. Het inschrijfformulier via de website dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. 
 4. Een team dient zich met minimaal 11 spelers en 1 teambegeleider in te schrijven. 
 5. De bevestiging voor inschrijven van het toernooi zal worden bevestigd door de toernooiorganisatie per email op het emailadres dat is aangegeven als hoofdinschrijver op het inschrijfformulier.  
  • In de mail zal het definitieve inschrijfgeld voor het team worden berekend over het aantal aangegeven deelnemers in het inschrijfformulier.  
 6. Het inschrijfgeld bedraagt € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig Euro) voor een team met 13 deelnemers. Vanaf de 14e deelnemer zal het bedrag toenemen met €15 (zegge: vijftien Euro ) per deelnemer. 
 7. Ieder team van HC Mierlo is verplicht vrijwilligers op te geven voor het ondersteunen van 5 blokken van
  90 tot 120 min. tijdens het betreffende toernooi.
 8. Deelname aan het toernooi is pas definitief nadat het deelnemende team heeft voldaan aan de financiële verplichtingen (en voor HC-Mierlo teams aan de vrijwilligers-verplichting) en hier een bevestiging van betaling voor heeft gehad namens de organisatie en deze een definitieve bevestiging van deelname heeft gegeven.  
 9. Het volledige inschrijfbedrag dient in één keer betaald te worden op bankrekeningnummer: NL92 RABO 0153 8251 70 t.n.v. HC Mierlo o.v.v. van de toernooinaam, de club van het team en de teamnaam. Bijvoorbeeld voor de Jongens O18-1 van HC Mierlo:
  Blauwe Kers O18 Toernooi 2023, HC Mierlo, JO18-1.
 10. De organisatie kan een maximumaantal teams inschrijven voor het toernooi. 
 11. Ieder team zal voor de eigen wedstrijden 1 scheidsrechter aanleveren. 
 12. De teambegeleiders fungeren als aanspreekpunt van het team. Indien nodig, kan de organisatie contact opnemen met een van de teambegeleiders in verband met eventuele calamiteiten en/of incidenten. 
 13. Teams die niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen, zullen door de organisatie geweigerd worden. 

 

Artikel 4 

Uitschrijving en Annulering  

 1. Uitschrijven na een volledig doorlopen inschrijfprocedure zoals vermeld onder Artikel 3 heeft een team geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.  
 2. In geval van overmacht heeft de toernooiorganisatie het recht om het toernooi ten alle tijden te annuleren. 
 3. De toernooiorganisatie zal bij annulering van het toernooi door overmacht (zoals beschreven in Artikel 5) buiten de toernooiorganisatie om maximaal 50% (zegge: vijftig procent) van het volledige inschrijfgeld terugbetalen op het rekeningnummer wat het inschrijfgeld betaald heeft.  

 

Artikel 5 

Overmacht 

 1. Blauwe Kers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: 
  1. Elektriciteitsstoringen / stroomuitval; 
  2. Wateroverlast en (natuur)rampen; 
  3. Tijdelijke wetgeving die het organiseren van evenementen en of sporten onmogelijk maakt; 
  4. Overige overheidsmaatregelen 
 2. De nooduitgang mag uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten. 
 3. Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de toernooiorganisatie. 

 

Artikel 6 

Terrein en veiligheid 

 1. Misbruik van veiligheidsvoorzieningen op het terrein kan leiden tot verwijdering van het gehele team van het toernooi en/of een boete. 
 2. De nooduitgangen mogen uitsluitend gebruikt worden bij calamiteiten. 
 3. Gedurende het evenement dient iedereen zich te houden aan de aanwijzingen van de toernooiorganisatie. 
 4. Het is niet togestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen op de toernooi locatie. 
 5. Glaswerk is niet toegestaan op de toernooi locatie tijdens het toernooi. 
 6. De toernooiorganisatie is gerechtigd om producten die niet zijn toegestaan ten alle tijden in beslag te nemen en te vernietigen.  
 7. Het is verboden om open vuur te maken of te gebruiken op de toernooilocatie, hieronder zijn ook barbecues te verstaan. 
 8. (Huis)dieren zijn verboden op de toernooilocatie. 
 9. Meegebrachte geluidsinstallaties, in welke vorm dan ook, zijn verboden. 
 10. Het gebruiken, in het bezit hebben en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein verboden. Bij overtreding zal de organisatie aangifte doen bij de politie en het hele team de toegang tot het toernooi ontzeggen. 
 11. Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen en bestemde parkeerplaatsen. 
 12. Teams of personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de organisatie van het terrein verwijderd. 

 

Artikel 7 

Aansprakelijkheid 

 1. Personen die schade aanrichten gedurende het evenement, zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld voor de schade en gevolgschade. Hier vallen ook eventuele schoonmaakkosten onder.
 2. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deelname aan het sportprogramma, blessures, verlies, diefstal en beschadiging van goederen. Het afsluiten van een WA- en ongevallenverzekering wordt dan ook geadviseerd.

 

Artikel 8 

Privacy 

 1. Door het verzenden van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord dat zijn gegevens worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen. De gegevens kunnen gebruikt worden door Blauwe Kers Hockeytoernooien om deelnemers te informeren over de toernooien. Blauwe Kers Hockeytoernooien gaat vertrouwelijk om met de informatie en zorgt dat de gegevens beveiligd opgeslagen zijn. 
 2. Blauwe Kers Hockeytoernooien en HC Mierlo behouden zich het recht om voor promotionele doeleinden van het toernooi beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. De contactpersoon verklaart bij het verzenden van het inschrijfformulier dat de deelnemers hiermee akkoord zijn en afstand doen van het recht om zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het gebruik van het portret. 
 3. Blauwe Kers Hockeytoernooien en HC Mierlo behouden zich het recht om voor promotionele doeleinden op de locatie beeld- en/of geluidsopnames te (laten) maken. Bij het betreden van de locatie doet de bezoeker afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret. Bezoekers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het gebruik van portret.  
 4. Blauwe Kers Hockeytoernooien en HC Mierlo staat het vrij en heeft de nadrukkelijke toestemming van de deelnemer om diens persoonsgegevens en gestuurde berichten in een speciaal aangemaakt groepsgesprek op Whatsapp voor extra activiteiten op het toernooi op te slaan. De gestuurde berichten, beeld en geluid kunnen gebruikt worden door Blauwe Kers Hockeytoernooien en HC Mierlo voor promotionele doeleinden.
  Dit zal gelden voor berichten die van 30 Juni 2023 t/m 2 Juli 2023 zijn verstuurd in het specifieke groepsgesprek en de Contactpersoon verklaart namens zijn Team dat de Deelnemers uit het team akkoord gaan om geen aanspraak te maken op het portretrecht en auteursrecht van de foto’s en het auteursrecht op de geschreven berichten in het specifieke groepsgesprek. 
 5. Blauwe Kers bewaard persoonsgegevens beveiligd in een afgesloten online omgeving. Persoonsgegevens worden maximaal 3 jaar na datum van het toernooi bewaard en zullen hierna vernietigd worden. De toegang tot de bestanden is in deze drie jaar alleen mogelijk voor de hoofdorganisatie en zal niet gebruikt worden voor doeleinden buiten Blauwe Kers.